Definicje

 1. Serwis – sklep online prowadzony pod adresem internetowym: www.lunardestiny.pl, dostępny przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych.
 2. Konto – indywidualny profil użytkownika zarejestrowanego w Serwisie.
 3. Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 4. Regulamin Sklepu – dokument określający zasady funkcjonowania i działania sklepu internetowego Lunar Destiny.
 5. Lunar Club – program lojalnościowy skierowany do klientów Serwisu stworzony przez Organizatora.
 6. Organizator – firma SAWART STUDIO Maciej Sawicki z siedzibą w Gorlicach NIP: 7382052464, właściciel marki Lunar Destiny oraz witryny internetowej https://www.lunardestiny.pl.
 7. Uczestnik, Klubowicz – każda osoba posiadająca konto w Serwisie.
 8. Punkty – jednostki przyznawane Użytkownikowi za zakupy towarów w Serwisie, a także inne aktywności Użytkownika, na warunkach, które będę ogłaszane przez Organizatora w ramach Lunar Club.
 9. Rabat –  to obniżenie standardowej ceny danego produktu o wartość punktów, które są przeliczane wg Regulaminu na złotówki.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki Programu Lojalnościowego zwanego dalej Programem Lunar Club.
 2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest: SAWART STUDIO Maciej Sawicki z siedzibą w Gorlicach NIP: 7382052464, właściciel marki Lunar Destiny oraz witryny internetowej https://www.lunardestiny.pl.
 3. Program został uruchomiony w dniu 1 czerwca 2023 roku.
 4. Naliczanie punktów lojalnościowych rozpoczęło się w momencie uruchomienia Programu.
 5. Klient przystępuje do Programu poprzez: założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.lunardestiny.pl. Z momentem założenia konta automatycznie przystępuje do Programu Lojalnościowego Lunar Club i staje się Klubowiczem.
 6. Zasady uczestnictwa w Programie reguluje niniejszy Regulamin, znajdujący się na stronie www.lunardestiny.pl.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Programu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie ograniczą praw Klubowiczów w zakresie Premii lub udziału w dedykowanych promocjach w ramach Programu na zasadach obowiązujących przed zmianą Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.lunardestiny.pl. W razie braku zgody na zmiany w Regulaminie Klubowicz może zrezygnować z członkostwa w Programie w każdym czasie.

Udział w Lunar Club

 1. Program Lojalnościowy Lunar Club to specjalny program przeznaczony dla wszystkich pełnoletnich klientów Sklepu Internetowego lunardestiny.pl, którzy założyli konto użytkownika w Sklepie Lunar Destiny oraz są osobami fizycznymi.
 2. Aby przystąpić do Programu, należy:
  • zapoznać się z Regulaminem Programu Lojalnościowego, Polityką Prywatności oraz Regulaminem Sklepu,
  • założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym lunardestiny.pl.
 3. Założenie konta w sklepie oznacza:
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta klienta, informacji marketingowych oraz handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez lunardestiny.pl,
  • potwierdzenie, że jest się osobą pełnoletnią,
  • zaakceptowanie Regulaminu Programu Lojalnościowego Lunar Club, Polityki Prywatności oraz Regulaminu Sklepu.
 4. Uczestnik sam podaje i modyfikuje swoje dane osobowe i odpowiada za ich autentyczność i poprawność.
 5. Uczestnik nie może współdzielić ani udostępniać Konta innym osobom.
 6. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy dana osoba dokona założenia kolejnego Konta (w trakcie, gdy wcześniejsze Konto, pozostaje aktywne), np. przy użyciu innego adresu poczty elektronicznej (e-mail), będzie traktowany jako odrębny Uczestnik.
 8. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia praw związanych z jego udziałem w Lunar Club na jakąkolwiek osobę trzecią, w tym w szczególności nie jest uprawniony do transferu Punktów, również między swoimi Kontami.

ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA Punktów

 1. Uczestnik nabywa Punkty za nabycie towarów w Salonie lub Serwisie w ten sposób, że za każdą złotówkę ceny sprzedaży zapłaconą przez Uczestnika za zakupy Uczestnik otrzymuje 1 Punkt.
 2. Produkty, za które naliczane są punkty z programu lojalnościowego oznaczone są na stronie internetowej. Przy każdym produkcie została podana ilość punktów, jaką klient otrzyma po dokonanym zakupie.
 3. Punkty nie przysługują za poniesione przez Uczestnika koszty dostawy towaru, koszt dedykacji czy innego opakowania jak również za zakup kart podarunkowych.
 4. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę ani na karty podarunkowe.
 5. Ponadto Organizator może przyznawać Uczestnikowi Punkty za:
  • przystąpienie do Lunar Club
  • podjęcie innych działań nagradzanych Punktami w ramach akcji promocyjnych, które będą ogłaszane przez Organizatora (na warunkach i w wysokości ogłaszanej przez Organizatora w ramach prowadzonych akcji)
 6. W przypadku zakupów w Serwisie – Punkty są naliczane automatycznie, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez Uczestnika.
 7. Przyznane za zakupy Punkty pojawią się na stronie „Moje Konto” w zakładce Punkty.
 8. Punkty pojawią się tam dopiero w momencie spełnienia wszystkich warunków ich przyznania.
 9. Uczestnik może w każdym czasie sprawdzić stan Punktów na swoim Koncie.
 10. Punkty mają ważność 12 miesięcy od dnia, w którym pojawiły się na Koncie.
 11. W przypadku gdy Uczestnik dokona zakupów w Serwisie korzystając z opcji zakupów bez logowania się do Serwisu – nie będzie możliwe skorzystanie przez niego posiadanych Kuponów jak również nie zostaną mu naliczone Punkty za tak dokonane zakupy.
 12. Minimalna wartość punktów do wymiany to 100 pkt.
 13. Punkty mogą pokryć maksymalnie 50% wartości zamówienia.
 14. Klient traci wykorzystane Punkty w przypadku: anulowania zamówienia, zwrotu towaru, nieodebrania zamówienia.
 15. W przypadku anulowania zamówienia punkty za nie są automatycznie usuwane z konta.
 16. W przypadku zakupu produktów na promocji lub z użyciem kodu rabatowego, punkty będą przyznawane tylko od kwoty pomniejszonej o wartość kodu rabatowego lub zniżki, promocji.
 17. W przypadku zakupu w których użyte zostały Punkty, nowe punkty za zakup będą przyznawane tylko od kwoty pomniejszonej o wartość wykorzystanych wcześniej punktów.
 18. Punktów nie można wymieniać na kwotowe rabaty w przypadku gdy produkty są na promocji.
 19. Punkty zaokrąglane są matematycznie przez program do pełnych liczb.
 20. Wartość punktów jest podana przy każdym produkcie oraz dostępna na swoim Koncie w zakładce Punkty.
 21. Za zakupy towarów w Serwisie punkty naliczane są i pojawiają się na Koncie Użytkownika po upływie 30 dni od dnia wysłania paczki pod warunkiem, że Uczestnik nie dokonał zwrotu towaru (nie odstąpił od umowy sprzedaży), za którego zakup zostały przyznane Punkty.

ZWROTY I REKLAMACJE PRODUKTÓW

 1. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu towarów nabytych przy wykorzystaniu Kuponu, jak również w przypadku uznania reklamacji – Organizator nie zwraca Punktów, które zostały wykorzystane podczas zakupów, ani ich równowartości w jakiejkolwiek formie (w tym nie dokonuje przywrócenia Punktów). Uczestnik pozostaje uprawniony do otrzymania zwrotu wyłącznie faktycznie uiszczonej ceny.

UWAGI DOTYCZĄCE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Wszelkie nieprawidłowości związane z Sinsay Club Uczestnik może zgłaszać na adres mailowy sklep@lunardestiny.pl
 2. Organizator poinformuje Uczestnika w terminie 30 dni o sposobie rozwiązania zgłoszenia na adres poczty elektronicznej, z którego zostało ono wysłane.
 3. Stanowisko Organizatora jest ostateczne.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z naliczaniem Punktów, przeliczaniem na Rabaty czy realizacją ich, Organizator będzie je usuwał niezwłocznie tak aby Uczestnik uzyskał wszelkie przysługujące mu Punkty oraz Rabaty,

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator i przetwarza je na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania dotyczące Lunar Club można kierować na adres e-mail: sklep@lunardestiny.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. O zmianach Organizator będzie informował w Serwisie.
 3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia Uczestników, które zostały nabyte przed zmianą.
 4. Organizator może podjąć decyzję o zakończeniu Lunar Club w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że poinformuje Uczestników o zamiarze zakończenia z wyprzedzeniem co najmniej trzech miesięcy, tak aby umożliwić wykorzystanie zebranych przez Uczestników Punktów.
 5. Klubowicz jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanych Punktów lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana mailem na: sklep@lunardestiny.pl
 6. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
 7. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.
 8. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.lunardestiny.pl
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2023 r.